Verksamhetspolicy

JM Pålgård AB verkar aktivt för fortsatt utveckling


Vår ambition är att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för ett gott kvalitet-miljöoch arbetsmiljöarbete samt att aktivt medverka för att nå uppsatta mål.
Vi följer gällande lagstiftning och förordningar. Ledningssystemet hjälper oss att bättre
överblicka verksamheten och därmed förebygga problem, avvikelser och olyckor, samtidigt
som det bidrar till ständiga förbättringar.

Kvalitet

Vi ska behålla den höga kundnöjdheten och leverera tjänster som lever upp till kundens
krav och förväntningar. Om vi ser förbättringsmöjligheter i uppdragen, ska vi framföra
dessa till kunden. Goda kundkontakter med kundens önskemål och krav i fokus är av
högsta prioritet!
​​​​​​​ 

Miljö

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att öka användningen av
förnyelsebar diesel i den utsträckning det går. Vi försöker också minska vår
energianvändning.

Vi ska ha utbytesprincipen i åtanke vid inköp och användning av kemikalier och avfall ska
källsorteras.

Arbetsmiljö- och Brandskydd

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där både arbetsledning och medarbetare
har ansvar. Genom information, skyddsronder, riskbedömningar, tillbud- och avvikelserapportering försöker vi minimera skador och olyckor. Vår personal ska ha de
utbildningar och behörigheter som uppdragen kräver.

Trafiksäkerhet

Transporter ska utföras säkert både för förare och medtrafikanter. Sms och mobilsurf är
inte tillåtet under körning.
Vid transportplanering ska hänsyn tas till kör- och vilotidsregler, väglag och trafikproblem. Fordon ska genomgå de kontroller som krävs och vara i trafiksäkert skick.

Alkohol och droger

Påverkan av alkohol och droger är en säkerhetsrisk. Arbetsmiljön ska därför vara helt
alkohol- och drogfri.
Medarbetarna ska i möjligaste mån verka förebyggande mot missbruk och vid upptäckt
av påverkad medarbetare ska närmsta chef informeras direkt.

Jämställdhet

Alla är välkomna i företaget oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.
Föreningsfrihet gäller och ingen ska diskrimineras eller trakasseras på arbetet.
Förvärvsarbetet ska vara förenligt med familjeliv.
​​​​​​​

Rehabilitering

Vi ska klarlägga rehabiliteringsbehov och vidta de åtgärder som behövs så att en
återgång till arbetet kan ske så snart som möjligt.
I enlighet med gällande föreskrifter för rehabilitering, ska vi arbeta för en god
arbetsmiljö och har arbetsgivaransvar i dessa frågor.
​​​​​​​

Integritet

JM Pålgård arbetar aktivt för att säkerställa anställdas och kunders integritet. All
personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR och våra interna riktlinjer.
​​​​​​​

Etik

Barnarbete – Vi tar avstånd från barnarbete. Alla former av utnyttjande av barn är oacceptabelt.
Mutor och korruption – Vi varken ger eller tar emot gåvor av högre värde eller agerar oetiskt i
affärsrelationer. Vi anpassar oss också till kundernas regler om detta, om dessa är striktare än
våra egna regler.
Tvångsarbete – Arbete ska ske frivilligt från arbetstagaren. Illegal arbetskraft används inte.

Läs mer

Om oss

Här finns vi

Jobba hos oss