Pålgårds hållbarhetsarbete

Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö

Vi arbetar sedan många år tillbaka med hållbarhet.
Redan 2005  infördes vårt första ledningssystem för arbetsmiljö, FR 2000.

Senare kom kundkrav på miljöcertifiering och 2013 certifierade oss mot ISO 14001.

Vi påbörjade även arbetet mot kvalitetscertifiering och 2016 blev vi certifierade för ISO 9001.

På den tiden gick det inte att ISO-certifiera sig för arbetsmiljö, så vi siktade på certifiering enligt OHSAS 18001. Under tiden började en ISO-standard för arbetsmiljö tas fram internationellt och 2020 erhöll vi certifikat för ISO 45001.
Vi går mot högre krav på ökad återanvändning och återvinning i samhället, vilket kräver nya arbetssätt för vår del och inte minst måste vi fortsätta arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö för våra anställda.

Vi fokuserar på att arbeta effektivt och målmedvetet för förbättrande åtgärder inom både miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vårt ledningssystem och policys hjälper oss att säkerställa att vi lever upp till åtaganden mot kunder, medarbetare och övriga intressenter. Det hjälper oss bland annat att överblicka att krav och rutiner följs samt att minimera risker. Arbetet granskas regelbundet av både interna och externa revisorer.


Vad gör vi?
Här nedan följer några punkter ur det dagliga/årliga arbetet vi gör.
  • Dagliga dokumenterade maskinkontroller för att ligga steget före och motverka skador och haverier.

  • Regelbundna besiktningar och brandskyddskontroller enligt lag.

  • Källsorterar avfallet på alla våra arbetsplatser. Farligt avfall omhändertas av ackrediterat företag som rapporterar till Naturvårdsverket.

  • varje medarbetare har rätt att avbryta arbete som avviker från rutin och därmed innebär en ökad risk.

  • Register över lagar och krav som berör oss säkerställer att vi följer lag-/kravefterlevnad.

  • Utför årligen skyddsronder, riskbedömningar och nödlägesövningar.
​​​​​​​
Verksamhetspolicy och uppförandekod
Pålgårds Hållbarhetsrapport 2023