Verksamhetspolicy

JM Pålgård AB verkar aktivt för fortsatt utveckling av företaget. Vi följer gällande lagstiftning och förordningar. Vår ambition är att varje medarbetare ska känna ansvar och verka för ett gott kvalitet-miljö- och arbetsmiljöarbete samt att aktivt medverka för att nå uppsatta mål.

Vårt ledningssystem hjälper oss att bättre överblicka verksamheten och därmed förebygga problem, avvikelser och olyckor samtidigt som det bidrar till ständiga förbättringar i arbetet.

Kvalitet
Vi ska behålla den höga kundnöjdheten och leverera tjänster som lever upp till kundens krav. Om vi ser förbättringsmöjligheteter i uppdraget, framför vi dessa. Goda kundkontakter med kundens önskemål och krav i fokus är av högsta prioritet.

Miljö
Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan från fordon och energianvändning. Vi har utbytesprincipen i åtanke vid inköp och användning av kemikalier och vi källsorterar avfall.

Arbetsmiljö- och Brandskydd
Genom regelbundna skyddsronder, riskbedömningar och tillbud-/avvikelserapportering försöker vi minimera skador och olyckor. Genom rätt utbildning för uppdragen och information Vi ska också ha de utbildningar som uppdragen kräver.

Trafiksäkerhet
Transporter ska utföras säkert för både förare och medtrafikanter. Sms och mobilsurf är inte tillåtet under körning. Vid transportplanering ska hänsyn tas till kör- och vilotidsregler, väglag och trafikproblem. Förare ska ha den behörighet som krävs för uppdraget och fordon ska vara i trafiksäkert skick.

Alkohol och droger
Påverkan av alkohol och droger är en säkerhetsrisk på arbetsplatsen. Arbetsmiljön ska därför vara helt alkohol- och drogfri. Medarbetarna ska i möjligaste mån verka förebyggande mot missbruk och vid upptäckt av påverkad medarbetare ska närmsta chef informeras direkt.

Jämställdhet
Alla är välkomna i företaget oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Föreningsfrihet gäller och ingen ska diskrimineras eller trakasseras på arbetet. Man ska kunna kombinera förvärvsarbete med föräldraskap.

Rehabilitering
Vi ska klarlägga rehabiliteringsbehov och vidta de åtgärder som behövs så att en återgång till arbetet kan ske så snart som möjligt. I enlighet med gällande föreskrifter för rehabilitering, ska vi arbeta för en god arbetsmiljö och ta vårt arbetsgivaransvar i dessa frågor.

 

Ovanstående policy ska vara känd för alla medarbetare inom företaget